Pravidla marketingové akce Záruka vrácení peněz

Pořadatel marketingové akce

Obchodní firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

a

Obchodní firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČ: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená u Okresního soudu v Trenčíně

Organizátor marketingové akce

Obchodní firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČ: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená u Městského soudu v Praze

Název marketingové akce

Remington – Záruka vrácení peněz

Místo a doba trvání marketingové akce

Marketingová akce probíhá na území České republiky a na území Slovenské republiky a to v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Podmínky účasti v marketingové akci

Marketingové akce se může zúčastnit osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která v průběhu konání marketingové akce zakoupila u autorizovaného prodejce zařazeného do marketingové akce produkt Remington zařazený do marketingové akce.

Marketingové akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) pořadatele, organizátora, osob zúčastněných na organizování soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v platném znění).

Podmínky a mechanika marketingové akce

Mechanika marketingové akce

 1. Zakupte produkt zahrnutý do marketingové akce u autorizovaného prodejce zahrnutého do marketingové akce.
 2. Pokud nejste se zakoupeným produktem spokojeni, vyplňte na https://www.remington-podpora.com žádost o vrácení peněz (dále jen “žádost”).
 3. Po vyplnění žádosti vám na e-mailovou adresu specifikovanou v žádosti zašleme potvrzení o žádosti.
 4. Vytištěné potvrzení o žádosti zašlete spolu s platným dokladem o koupi a produktem (včetně veškerého příslušenství v nepoškozeném originálním obalu) na adresu: Kofr – Elspo, U Dráhy 144, 763 02 Zlín do 100, 60 nebo 30 dnů od data nákupu (rozhodným datem je datum poštovního podání).
 5. V případě splnění podmínek marketingové akce vám organizátor pošle částku ve výši kupní ceny produktu na číslo bankovního účtu specifikované v žádosti do šedesáti (60) dní od zaslání produktu.
 6. Pokud podmínky marketingové akce nesplníte, pořadatel vám na své náklady zašle produkt zpět na doručovací adresu specifikovanou v žádosti.

Produkty Remington zařazené do marketingové akce

Záruka vrácení peněz do 60 dní od data nákupu

 • WDF5030 SMOOTH & SILKY Rechargeable LadyShaver
 • WPG4035 SMOOTH & SILKY Ultimate Bikini Kit
 • BKT4000 SMOOTH & SILKY Cordless Bikini Trimmer
 • EP7070 SMOOTH & SILKY Ultimate Facial Care Kit
 • WSF5060 SMOOTH & SILKY Battery Operated Lady Shaver
 • EP7300 SMOOTH & SILKY EP3 3-in-1 Epilator
 • EP7500 SMOOTH & SILKY EP5 5-in-1 Epilator
 • EP7700 SMOOTH & SILKY EP7 7-in-1 Cordless Epilator
 • FC1000 REVEAL Facial Cleansing Brush
 • MD3000 REVEAL Diamond Microdermabrasion
 • FC500 REVEAL Compact Facial Cleansing Brush
 • CR4000 REVEAL Perfect Pedi
 • MAN3000 REVEAL Manicure & Pedicure Set Pro Collection
 • CR6000 REVEAL Perfect Pedi Wet & Dry
 • MB050 Durablade
 • MB4200 Endurance Groomer
 • XR1430 HyperFlex Aqua
 • XR1450 HyperFlex Aqua Plus
 • XR1470 HyperFlex Aqua Pro
 • XF8705 Ultimate Series F8 Foil Shaver
 • XF8505 Ultimate Series F7 Foil Shaver
 • PR1330 Power Series (Promo)
 • PR1350 Power Series Aqua Plus 
 • PR1370 Power Series Aqua Pro
 • MB4700 TouchTech Beard Trimmer
 • MB6850 Vacuum Beard & Stubble Trimmer
 • F9200 Power Advanced Foil Shaver
 • HC7110 Pro Power Stainless Steel
 • HC7130 Pro Power Titanium
 • HC7150 Pro Power Titanium Plus
 • HC7170 Pro Power Titanium Ultra
 • MB070 Durablade Pro
 • XF9000 Ultimate Series F9 Foil Shaver
 • XR1530 Ultimate Series R7 Rotary Shaver
 • XR1550 Ultimate Series R8 Rotary Shaver
 • XR1570 Ultimate Series R9 Rotary Shaver
 • HF9000 Heritage Foil Shaver
 • MB010 Durablade
 • HC9100 Heritage Hair Clipper
 • MB4050 The Crafter Beard Kit
 • F3000 Style Series Foil Shaver F3
 • F4000 Style Series Foil Shaver F4
 • F5000 Style Series Foil Shaver F5
 • PG3000 Graphite Series Personal Groomer G3
 • PG4000 Graphite Series Personal Groomer G4
 • PG5000 Graphite Series Personal Groomer G5
 • HC450 Stylist Hair Clipper Classic Edition
 • MPT1000 Heritage Fold Out Trimmer
 • R3000 Style Series Rotary Shaver R3
 • R4000 Style Series Rotary Shaver R4
 • R5000 Style Series Rotary Shaver R5

Autorizovaní prodejci zařazení do marketingové akce

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • NAY a.s.
 • Notino, s.r.o.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.
 • HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Komunikace s účastníky

 1. Pořadatel nebo organizátor bude s účastníky marketingové akce komunikovat e-mailem, telefonicky nebo přes Facebook Messenger.
 2. Pořadatel odpoví na dotazy k marketingové akci na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 487 754 605 a Facebook Messenger stránky Remington Česká republika nebo Remington Slovenská republika.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastník souhlasí se zasíláním informačních a/nebo notifikačních e-mailů týkajících se této marketingové akce.
 2. Účastí v marketingové akci účastník potvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 3. Zpracovávanými osobními údaji účastníka jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, číslo bankovního účtu.
 4. Osobní údaje se zpracovávají výhradně k evidenci účastníků marketingové akce, na dobu od jejich poskytnutí v rámci marketingové akce do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na dva (2) roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje účastníků budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v elektronické formě.
 5. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele. Pokud účastník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů předtím, než bude vyhodnoceno, zda účastník splňuje podmínky marketingové akce, bude účastník z marketingové akce ihned vyloučen.
 6. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci marketingové akce se nemůže marketingové akce zúčastnit.

Další podmínky marketingové akce

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez předchozího upozornění marketingovou akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.
 2. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručené, nekompletní, neplatné, ztracené či opožděné registrace.
 3. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu marketingové akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se marketingovou akcí či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro účastníky.
 4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 5. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v marketingové akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s marketingovou akcí spojenou. Organizátor se souhlasem pořadatele má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z markeitngové akce v případě, že by takový účastník porušoval podmínky marketingové akce, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem marketingové akce lze pořadateli zaslat podpora@eu.spectrumbrands.com nejdéle do tří pracovních dnů od ukončení marketingové akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení účastníků leží důkazní břemeno na účastníkovi.
 6. Účastí v marketingové akci účastníci souhlasí s jejími podmínkami.