Pravidla marketingové akce Získejte zpět 200 Kč / 7,99 €

Pořadatel marketingové akce

Obchodní firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

a

Obchodní firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČ: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená u Okresního soudu v Trenčíně

Organizátor marketingové akce

Obchodní firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČ: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená u Městského soudu v Praze

Název marketingové akce

Remington – Získejte zpět 200 Kč / 7,99 €

Místo a doba trvání marketingové akce

Marketingová akce probíhá na území České republiky a na území Slovenské republiky a to v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Podmínky účasti v marketingové akci

Marketingové akce se může zúčastnit osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která v průběhu konání marketingové akce zakoupila u autorizovaného prodejce zařazeného do marketingové akce produkt Remington zařazený do marketingové akce.

Marketingové akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) pořadatele, organizátora, osob zúčastněných na organizování soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (v platném znění).

Podmínky a mechanika marketingové akce

Mechanika marketingové akce

 1. Zakupte produkt zahrnutý do marketingové akce u autorizovaného prodejce zahrnutého do marketingové akce.
 2. Zaregistrujte zakoupený produkt do třiceti (30) dnů od data nákupu na https://www.remington-podpora.com.
 3. Jako součást registrace přiložte sken platného dokladu o zakoupení produktu.
 4. V případě splnění podmínek marketingové akce vám organizátor pošle částku 200 Kč / 7,99 € na číslo bankovního účtu specifikované v registraci do šedesáti (60) dní od registrace.

Produkty Remington zařazené do marketingové akce

 • CB7480 E51 Keratin Pro. Straight Brush
 • CB8338 E51 Keratin P. Heat. Barrel Brush
 • CI83V6 E51 Keratin Protect Wand
 • S8598 E51 Keratin Prot. I. Straightener
 • AC8820 E51 Keratin Protect Dryer 2200
 • CI91W1B PROluxe Midnight Edition 13-25mm Wand
 • S9100B PROluxe Midnight Edition Straightener
 • D5706 Curl & Straight Confidence Hairdryer
 • S6606GP Curl & Straight Confidence Special Edition
 • PG3000 Graphite Series Personal Groomer G3
 • PG4000 Graphite Series Personal Groomer G4
 • PG5000 Graphite Series Personal Groomer G5
 • R3000 Style Series Rotary Shaver R3
 • R4000 Style Series Rotary Shaver R4
 • R5000 Style Series Rotary Shaver R5
 • F3000 Style Series Foil Shaver F3
 • F4000 Style Series Foil Shaver F4
 • F5000 Style Series Foil Shaver F5


Pokud je produkt Remington zařazený do této marketingové akce zařazený do také jiné marketingové akce, či bylo při jeho nákupu využito slevového kódu / voucheru, není možné tento produkt pro tuto marketingovou akci využít.

Autorizovaní prodejci zařazení do marketingové akce

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • NAY a.s.
 • Notino, s.r.o.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.
 • HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Komunikace s účastníky

 1. Pořadatel nebo organizátor bude s účastníky marketingové akce komunikovat e-mailem, telefonicky nebo přes Facebook Messenger.
 2. Pořadatel odpoví na dotazy k marketingové akci na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 487 754 605 a Facebook Messenger stránky Remington Česká republika nebo Remington Slovenská republika.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastník souhlasí se zasíláním informačních a/nebo notifikačních e-mailů týkajících se této marketingové akce.
 2. Účastí v marketingové akci účastník potvrzuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
 3. Zpracovávanými osobními údaji účastníka jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, číslo bankovního účtu.
 4. Osobní údaje se zpracovávají výhradně k evidenci účastníků marketingové akce, na dobu od jejich poskytnutí v rámci marketingové akce do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na dva (2) roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje účastníků budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v elektronické formě.
 5. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele. Pokud účastník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů předtím, než bude vyhodnoceno, zda účastník splňuje podmínky marketingové akce, bude účastník z marketingové akce ihned vyloučen.
 6. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci marketingové akce se nemůže marketingové akce zúčastnit.

Další podmínky marketingové akce

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez předchozího upozornění marketingovou akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.
 2. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručené, nekompletní, neplatné, ztracené či opožděné registrace.
 3. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu marketingové akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se marketingovou akcí či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro účastníky.
 4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 5. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v marketingové akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s marketingovou akcí spojenou. Organizátor se souhlasem pořadatele má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z markeitngové akce v případě, že by takový účastník porušoval podmínky marketingové akce, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem marketingové akce lze pořadateli zaslat podpora@eu.spectrumbrands.com nejdéle do tří pracovních dnů od ukončení marketingové akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení účastníků leží důkazní břemeno na účastníkovi.
 6.  
 7. Účastí v marketingové akci účastníci souhlasí s jejími podmínkami.