Pravidlá marketingovej akcie Záruka vrátenia peňazí

Usporiadateľ marketingovej akcie

Obchodná firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená na Krajskom súde v Ústí nad Labem

a

Obchodná firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČ: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená na Okresnom súde v Trenčíne

Organizátor marketingovej akcie

Obchodná firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČ: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená na Mestskom súde v Prahe

Názov marketingovej akcie

Remington – Záruka vrátenia peňazí

Miesto a doba trvania marketingovej akcie

Marketingová akcia prebieha na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky a to v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Podmienky účasti na marketingovej akcii

Marketingovej akcie sa môže zúčastniť osoba staršia osemnástich (18) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky, ktorá v priebehu konania marketingovej akcie zakúpila u autorizovaného predajcu zaradeného do marketingovej akcie produkt Remington zaradený do marketingovej akcie.

Marketingovej akcie sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, organizátora, osôb zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujících agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka (v platnom znení).

Podmienky a mechanika marketingovej akcie

Mechanika marketingovej akcie

 1. Zakúpte produkt zahrnutý do marketingovej akcie u autorizovaného predajcu zahrnutého do marketingovej akcie.
 2. Ak nie ste so zakúpeným produktom spokojný, vyplňte na https://www.remington-podpora.com žiadosť o vrátenie peňazí (ďalej len “žiadosť”).
 3. Po vyplnení žiadosti vám na e-mailovú adresu špecifikovanú v žiadosti zašleme potvrdenie o žiadosti.
 4. Vytlačené potvrdenie o žiadosti zašlite spolu s platným dokladom o kúpe a produktom (vrátane všetkého príslušenstva v nepoškodenom originálnom obale) na adresu: Kofr – Elspo, U Dráhy 144, 763 02 Zlín do 100, 60 alebo 30 dní od dátumu nákupu (rozhodujúcim dátumom je dátum poštovného podania).
 5. V prípade splnenia podmienok marketingovej akcie vám organizátor pošle čiastku vo výške kúpnej ceny produktu na číslo bankového účtu špecifikované v žiadosti do šesťdesiatich (60) dní od zaslania produktu.
 6. Ak podmienky marketingovej akcie nesplníte, usporiadateľ vám na svoje náklady zašle produkt späť na doručovaciu adresu špecifikovanú v žiadosti.

Produkty Remington zaradené do marketingovej akcie

Záruka vrátenia peňazí do 100 dní od dátumu nákupu

 • Durablade Pro MB070
 • Planžetový strojček Sensitive SF4880
 • Zastrihávač fúzov MB4200
 • Durablade MB050
 • Hygienický zastrihávač NE3870
 • Hygienický zastrihávač NE3850
 • Čistiaca kefka na tvár FC1000
 • Rotačný strojček Flex360 XR1400
 • Rotačný strojček HyperFlex Aqua XR1430
 • Rotačný strojček HyperFlex Aqua Plus XR1450
 • Rotačný strojček HyperFlex Aqua Pro XR1470
 • Planžetový strojček CaptureCut Pro XF8705
 • Planžetový strojček CaptureCut XF8505
 • Planžetový strojček PowerSeries PR1330
 • Planžetový strojček PowerSeries Aqua Plus PR1350
 • Planžetový strojček PowerSeries Aqua Pro PR1370
 • Planžetový strojček Comfort Series PF7200
 • Planžetový strojček Comfort Series Plus PF7400
 • Zastrihávač oblasti bikín Ultimate Bikini WPG4035
 • Epilátor na tvár 4 v 1 Smooth & Silky EP7070
 • Dámsky holiaci strojček WSF5060
 • Odstraňovač zatvrdnutej kože Perfect Pedi REVEAL CR4000
 • Zastrihávacia súprava Flex360 XR1410
 • Planžetový strojček Ultimate F9 XF9000
 • Rotačný strojček Ultimate R7 XR1530
 • Rotačný strojček Ultimate R8 XR1550
 • Rotačný strojček Ultimate R9 XR1570
 • Planžetový strojček Heritage HF9000
 • Durablade MB010
 • Planžetový strojček Comfort Series Pro PF7500
 • Rotačný strojček HyperFlex Verso XR1390
 • Rotačná kefka na telo REVEAL BB1000
 • Mikrodermálna abrázia Diamond REVEAL MD3000
 • Kompaktná čistiaca kefka na tvár REVEAL FC500
 • Kompaktná čistiaca kefka na tvár RECHARGE FC1500
 • Bezdrôtový epilátor 7 v 1 EP7035
 • Epilátor 4 v 1 EP7020
 • Dámsky holiaci strojček WDF5030
 • Epilátor EP7010
 • Zastrihávač oblasti bikín BKT4000

Záruka vrátenia peňazí do 60 dní od dátumu nákupu

 • Planžetový strojček Power Advanced F9200
 • Zastrihávač vlasov Pro Power Titanium Plus HC7150
 • Zastrihávač vlasov Pro Power Titanium Pro HC7170
 • Sušič vlasov Air3D D7779
 • Sušič vlasov Air3D D7777

Záruka vrátenia peňazí do 30 dní od dátumu nákupu

 • i-LIGHT Essential IPL6250
 • i-LIGHT Pro IPL6500
 • i-LIGHT Prestige IPL6750
 • i-LIGHT IPL6780
 • i-LIGHT Luxe IPL8500
 • Kompaktný IPL IPL3500

Autorizovaní predajcovia zaradení do marketingovej akcie

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • NAY a.s.
 • Notino, s.r.o.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.

Komunikácia s účastníkmi

 1. Usporiadateľ alebo organizátor bude s účastníkmi marketingovej akcie komunikovať e-mailom, telefonicky alebo cez Facebook Messenger.
 2. Usporiadateľ odpovie na dotazy k marketingovej akcii na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 487 754 605 a Facebook Messenger stránky Remington Česká republika nebo Remington Slovenská republika.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastník súhlasí so zasielaním informačných a/alebo notifikačních e-mailov týkajúcich sa tejto marketingovej akcie.
 2. Účasťou v marketingovej akcii účastník potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
 3. Spracovávanými osobnými údajmi účastníka sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, číslo bankového účtu.
 4. Osobné údaje sa spracovávajú výlučne k evidencii účastníkov marketingovej akcie, na dobu od ich poskytnutia v rámci marketingovej akcie do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na dva (2) roky od ich poskytnutia. Osobné údaje účastníkov budú spracovávané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v elektronickej forme.
 5. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla usporiadateľa. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov predtým, než bude vyhodnotené, či účastník splňuje podmienky marketingovej akcie, bude účastník z marketingovej akcie ihneď vylúčený.
 6. Účastník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ich využitia v rámci marketingovej akcie sa nemôže marketingovej akcie zúčastniť.

Ďalšie podmienky marketingovej akcie

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady a bez predošlého upozornenia marketingovú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania.
 2. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené, nekompletné, neplatné, stratené či oneskorené registrácie.
 3. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti či vady vzniknuté v priebehu marketingovej akcie, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti s marketingovou akciou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií alebo ich dostupnosťou pre účastníkov.
 4. O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
 5. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v marketingovej akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s marketingovou akciou spojenou. Organizátor so súhlasom usporiadateľa má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z marketingovej akcie v prípade, že by daný účastník porušoval podmienky marketingovej akcie, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom marketingovej akcie je možné usporiadateľovi poslať na podpora@eu.spectrumbrands.com najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia marketingovej akcie. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok či tvrdení účastníkov leží dôkazné bremeno na účastníkovi.
 6. Účasťou v marketingovej akcii účastníci súhlasia s jej podmienkami.