Pravidlá marketingovej akcie Získajte darčekový balíček

Usporiadateľ marketingovej akcie

Obchodná firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená na Krajskom súde v Ústí nad Labem

a

Obchodná firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČ: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená na Okresnom súde v Trenčíne

Organizátor marketingovej akcie

Obchodná firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČ: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená na Mestskom súde v Prahe

Názov marketingovej akcie

Remington – Získajte darčekový balíček

Miesto a doba trvania marketingovej akcie

Marketingová akcia prebieha na území Českej republiky a na území Slovenskej republiky, a to v období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018.

Podmienky účasti na marketingovej akcii

Marketingovej akcie sa môže zúčastniť osoba staršia osemnástich (18) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky, ktorá v priebehu konania marketingovej akcie zakúpila u autorizovaného predajcu zaradeného do marketingovej akcie produkt Remington zaradený do marketingovej akcie.

Marketingovej akcie sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, organizátora, osôb zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujících agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka (v platnom znení).

Podmienky a mechanika marketingovej akcie

Mechanika marketingovej akcie

 1. Zakúpte produkt zahrnutý do marketingovej akcie v minimálnej hodnote 999 Kč / 36,99 € u autorizovaného predajcu zahrnutého do marketingovej akcie.
 2. Zaregistrujte zakúpený produkt do tridsiatich (30) dní od dátumu nákupu na https://www.remington-podpora.com.
 3. Ako súčasť registrácie priložte sken platného dokladu o zakúpení produktu.
 4. V prípade splnenia podmienok marketingovej akcie vám organizátor pošle darčekový balíček na doručovaciu adresu špecifikovanú v registrácii do šesťdesiatich (60) dní od registrácie. Obsah darčekového balíčku závisí na zakúpenom produkte.

Produkty Remington zaradené do marketingovej akcie

Rada Keratin Protect

 • Rotačná teplovzdušná kulma Keratin Protect AS8810
 • Žehliaca kefa Keratin Protect CB7480
 • Automatická kulma Keratin Protect CI8019
 • Kónická kulma Keratin Protect CI83V6
 • Kulma Keratin Protect CI5318
 • Žehlička na vlasy s inteligentným senzorom Keratin Protect S8598
 • Žehlička na vlasy Keratin Protect S8540
 • Sušič vlasov Keratin Protect AC8820
 • Sušič vlasov Keratin Protect AC8002
 • Nahrievacia kefa Keratin Protect CB838

Rada Pro Power

 • Zastrihávač vlasov Pro Power Titanium Pro HC7170
 • Zastrihávač vlasov Pro Power Titanium Plus HC7150
 • Zastrihávač vlasov Pro Power Titanium HC7130
 • Zastrihávač vlasov Pro Power Stainless Steel HC7110

Rada Durablade

 • Durablade MB010
 • Durablade MB050
 • Durablade Pro MB070

Rada Advanced Colour Protect (akcia platí iba pre produkty zakúpené u autorizovaného predajcu DATART INTERNATIONAL, a.s.)

 • Kónická kulma Advanced Colour Protect CI86X5
 • Kulma Advanced Colour Protect CI8605
 • Žehlička na vlasy Advanced Colour Protect S8605
 • Sušič vlasov Advanced Colour Protect AC8605

Darčekové balíčky

Rada Keratin Protect

 • Toni & Guy šampón a lak na vlasy

Rada Pro Power a rada Durablade

 • AXE sprchový gél a sprej Gold

Rada Advanced Colour Protect

 • Toni & Guy šampón a lak na vlasy

Autorizovaní predajcovia zaradení do marketingovej akcie

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • NAY a.s.
 • Notino, s.r.o.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.

Komunikácia s účastníkmi

 1. Usporiadateľ alebo organizátor bude s účastníkmi marketingovej akcie komunikovať e-mailom, telefonicky alebo cez Facebook Messenger.
 2. Usporiadateľ odpovie na dotazy k marketingovej akcii na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 487 754 605 a Facebook Messenger stránky Remington Česká republika nebo Remington Slovenská republika.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastník súhlasí so zasielaním informačných a/alebo notifikačních e-mailov týkajúcich sa tejto marketingovej akcie.
 2. Účasťou v marketingovej akcii účastník potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
 3. Spracovávanými osobnými údajmi účastníka sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa.
 4. Osobné údaje sa spracovávajú výlučne k evidencii účastníkov marketingovej akcie, na dobu od ich poskytnutia v rámci marketingovej akcie do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na dva (2) roky od ich poskytnutia. Osobné údaje účastníkov budú spracovávané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v elektronickej forme.
 5. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla usporiadateľa. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov predtým, než bude vyhodnotené, či účastník splňuje podmienky marketingovej akcie, bude účastník z marketingovej akcie ihneď vylúčený.
 6. Účastník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ich využitia v rámci marketingovej akcie sa nemôže marketingovej akcie zúčastniť.

Ďalšie podmienky marketingovej akcie

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady a bez predošlého upozornenia marketingovú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania.
 2. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené, nekompletné, neplatné, stratené či oneskorené registrácie.
 3. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti či vady vzniknuté v priebehu marketingovej akcie, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti s marketingovou akciou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií alebo ich dostupnosťou pre účastníkov.
 4. O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
 5. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v marketingovej akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s marketingovou akciou spojenou. Organizátor so súhlasom usporiadateľa má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z marketingovej akcie v prípade, že by daný účastník porušoval podmienky marketingovej akcie, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom marketingovej akcie je možné usporiadateľovi poslať na podpora@eu.spectrumbrands.com najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia marketingovej akcie. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok či tvrdení účastníkov leží dôkazné bremeno na účastníkovi.
 6. Účasťou v marketingovej akcii účastníci súhlasia s jej podmienkami.