Pravidlá marketingovej akcie Získajte späť 200 Kč / 7,99 €

Usporiadateľ marketingovej akcie

Obchodná firma: Spectrum Brands Czech spol. s r.o.
Sídlo: Jindřicha z Lipé 108/25, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25453637
Spisová značka: C 18998 vedená na Krajskom súde v Ústí nad Labem

a

Obchodná firma: Spectrum Brands Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Košovská cesta 24, Prievidza 971 31
IČ: 44892756
Spisová značka: 21939/R vedená na Okresnom súde v Trenčíne

Organizátor marketingovej akcie

Obchodná firma: Brand New Prague s.r.o.
Sídlo: Melodická 1385/9, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČ: 01812106
Spisová značka: C 267068 vedená na Mestskom súde v Prahe

Názov marketingovej akcie

Remington – Získajte späť 200 Kč / 7,99 €

Miesto a doba trvania marketingovej akcie

Marketingová akcia prebieha na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky a to v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Podmienky účasti na marketingovej akcii

Marketingovej akcie sa môže zúčastniť osoba staršia osemnástich (18) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky, ktorá v priebehu konania marketingovej akcie zakúpila u autorizovaného predajcu zaradeného do marketingovej akcie produkt Remington zaradený do marketingovej akcie.

Marketingovej akcie sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, organizátora, osôb zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujících agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka (v platnom znení).

Podmienky a mechanika marketingovej akcie

Mechanika marketingovej akcie

 1. Zakúpte produkt zahrnutý do marketingové akcie u autorizovaného predajcu zahrnutého do marketingovej akcie.
 2. Zaregistrujte zakúpený produkt do tridsiatich (30) dní od dátumu nákupu na https://www.remington-podpora.com.
 3. Ako súčasť registrácie priložte sken platného dokladu o zakúpení produktu.
 4. V prípade splnenia podmienok marketingovej akcie vám organizátor pošle čiastku 200 Kč / 7,99 € na číslo bankového účtu špecifikované v registrácii do šesťdesiatich (60) dní od registrácie.

Produkty Remington zaradené do marketingovej akcie

 • CB7480 E51 Keratin Pro. Straight Brush
 • CB8338 E51 Keratin P. Heat. Barrel Brush
 • CI83V6 E51 Keratin Protect Wand
 • S8598 E51 Keratin Prot. I. Straightener
 • AC8820 E51 Keratin Protect Dryer 2200
 • CI91W1B PROluxe Midnight Edition 13-25mm Wand
 • S9100B PROluxe Midnight Edition Straightener
 • D5706 Curl & Straight Confidence Hairdryer
 • S6606GP Curl & Straight Confidence Special Edition
 • PG3000 Graphite Series Personal Groomer G3
 • PG4000 Graphite Series Personal Groomer G4
 • PG5000 Graphite Series Personal Groomer G5
 • R3000 Style Series Rotary Shaver R3
 • R4000 Style Series Rotary Shaver R4
 • R5000 Style Series Rotary Shaver R5
 • F3000 Style Series Foil Shaver F3
 • F4000 Style Series Foil Shaver F4
 • F5000 Style Series Foil Shaver F5

Autorizovaní predajcovia zaradení do marketingovej akcie

 • Alza.cz a.s.
 • Alza.sk s. r. o.
 • DATART INTERNATIONAL, a.s.
 • Electro World s.r.o.
 • EURONICS ČR a.s.
 • NAY a.s.
 • Notino, s.r.o.
 • FAST ČR, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Globus ČR, k.s.
 • Internet Mall, a.s.
 • Internet Mall Slovakia s.r.o.
 • Expert ČR, s.r.o.
 • OKAY s.r.o.
 • OKAY Slovakia, s.r.o.

Komunikácia s účastníkmi

 1. Usporiadateľ alebo organizátor bude s účastníkmi marketingovej akcie komunikovať e-mailom, telefonicky alebo cez Facebook Messenger.
 2. Usporiadateľ odpovie na dotazy k marketingovej akcii na podpora@eu.spectrumbrands.com, +420 487 754 605 a Facebook Messenger stránky Remington Česká republika nebo Remington Slovenská republika.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastník súhlasí so zasielaním informačných a/alebo notifikačních e-mailov týkajúcich sa tejto marketingovej akcie.
 2. Účasťou v marketingovej akcii účastník potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
 3. Spracovávanými osobnými údajmi účastníka sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, číslo bankového účtu.
 4. Osobné údaje sa spracovávajú výlučne k evidencii účastníkov marketingovej akcie, na dobu od ich poskytnutia v rámci marketingovej akcie do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na dva (2) roky od ich poskytnutia. Osobné údaje účastníkov budú spracovávané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v elektronickej forme.
 5. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu podpora@eu.spectrumbrands.com alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla usporiadateľa. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov predtým, než bude vyhodnotené, či účastník splňuje podmienky marketingovej akcie, bude účastník z marketingovej akcie ihneď vylúčený.
 6. Účastník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ich využitia v rámci marketingovej akcie sa nemôže marketingovej akcie zúčastniť.

Ďalšie podmienky marketingovej akcie

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady a bez predošlého upozornenia marketingovú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania.
 2. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené, nekompletné, neplatné, stratené či oneskorené registrácie.
 3. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti či vady vzniknuté v priebehu marketingovej akcie, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti s marketingovou akciou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií alebo ich dostupnosťou pre účastníkov.
 4. O akýchkoľvek reklamáciách alebo námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
 5. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v marketingovej akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s marketingovou akciou spojenou. Organizátor so súhlasom usporiadateľa má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z marketingovej akcie v prípade, že by daný účastník porušoval podmienky marketingovej akcie, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom marketingovej akcie je možné usporiadateľovi poslať na podpora@eu.spectrumbrands.com najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia marketingovej akcie. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok či tvrdení účastníkov leží dôkazné bremeno na účastníkovi.
 6. Účasťou v marketingovej akcii účastníci súhlasia s jej podmienkami.